Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie jest źródłem praw lub obowiązków Użytkownika Platformy.

 

 • Postanowienia ogólne

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Platformy, znajdującej się pod adresem: www.medicept.pl jest spółka Medicept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Rodzynkowej 30, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000837153, NIP: 9562360211, REGON: 385895033, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, numer księgi: 000000228538.; adres e-mail: erecepta.online@gmail.com, zwaną dalej „Medicept”.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH 

 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Medicept za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: erecepta.online@gmail.com;

  • pisemnego listu wysłanego pocztą na adres: Medicept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Rodzynkowej 30, 87-100;

wówczas, może zostać poproszony o przekazanie dodatkowych, dalszych, informacji i Danych Osobowych w celu udzielenia identyfikacji i udzielenia odpowiedzi. Przekazanie informacji i Danych Osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

 • Wszelkie zwroty, słowa, wyrażenia, które rozpoczynają się wielką literą w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane w Regulaminie Platformy medicpet.pl dostępnym na stronie www.medicept.pl

 • Medicept przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”).

 • Medicept stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 • Dane Osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • Zakres ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 • Medicept chroni dane osobowe Użytkowników ​​ Platformy.

 • Medicept przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

  • imię i nazwisko,

  • pseudonim,

  • adres poczty elektronicznej,

  • numer telefonu kontaktowego,

  • adres zamieszkania,

  • numer rachunku bankowego.

 • Ponadto mogą być zbierane następujące dane osobowe: adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy Internetu oraz inne informacje dotyczące rodzaju komputera i połączenia z Internetem służące do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, nawiązania połączenia ze Stroną Internetową, umożliwiające wymianę danych, adres URL i adres IP strony internetowej, z której Użytkownik uzyskał dostęp lub został przekierowany na Stronę Internetową z datą i godziną, pełna historia kliknięć w postaci adresów URL wraz z datą i godziną, odwiedzane podstrony na Stronie Internetowej, uruchomione linki z datą i godziną, zapytania o usługi i złożone zamówienia, historia zakupów, transakcje zakończone i będące w toku, wyszukiwane frazy, produkty, usługi.

 • Oprócz powyższych, Medicept przetwarza dane dotyczące zdrowia Użytkownika, takie jak:

 • Informacje o stanie zdrowia,

 • Informacje o odbytych konsultacjach lekarskich,

 • Płeć,

 • Informacje o przebytych lub trwających chorobach, urazach, objawach chorobowych, uczuleniach,

 • Informacje o przyjmowanych lekach,

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Medicept

 • Medicept przetwarza dane osobowe pacjentów na następujących podstawach prawnych:

  • art. 6 ust. 1 lit. b). RODO – tj. w związku z tym, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik (Umowa o Konsultacje Telemedyczną) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Identyfikacja Użytkownika).

   • Dotyczy to następujących danych: imię i nazwisko, pseudonim, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.

  • art. 9 ust. 2 lit. h). RODO – tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia

  • Dotyczy to danych dotyczących zdrowia użytkownika, takich jak: ​​ informacje o stanie zdrowia, informacje o odbytych konsultacjach lekarskich, płeć, informacje o przebytych lub trwających chorobach, urazach, objawach chorobowych, uczuleniach, informacje o przyjmowanych lekach.

  • Te dane są przetwarzane przez osoby zobowiązane na mocy ustawy (Lekarzy i osoby wykonując zawód medyczny) lub na podstawie odpowiednich zobowiązań o charakterze umownym (osoby, zarządzające od strony technicznej Platformą medicept.pl) do zachowania tajemnicy lekarskiej.

 • Medicept zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe Użytkowników są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 • Medicept posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Medicept za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Medicept, pisemnego listu wysłanego pocztą.

 • Cele wykorzystywania danych osobowych Użytkowników przez Medicept

 • Mając na uwadze obowiązuje przepisy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo danych osobowych Medicept w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez Medicept, cel i zakres przetwarzania danych wynikają z przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań Użytkownika w Platformie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

 • Medicept przetwarza dane osobowe tylko w następujących celach:

  • identyfikacja Użytkownika;

  • zawarcie i należyte wykonanie Umowy o Usługę Konsultacji Telemedycznej

  • realizacja praw Użytkownika i obowiązków Medicept w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej

  • obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,

 • Medicept powiadomi Użytkownika o zamiarze wykorzystania danych osobowych dla celów innych niż wymienionych w Polityce Prywatności, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykorzystanie danych osobowych w takim zakresie nastąpi po wyrażeniu zgody przez Użytkownika. 

 • Przekazywanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim

 • Medicept nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie ujawnia, nie przekazuje oraz nie udostępnia w inny sposób danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę oraz za wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności.

 • Medicept może przekazać dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom:

  • Zewnętrznemu Operatorowi Płatności w Platformie – wskazanemu w Regulaminie Platformy;

  • dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmom serwisującym medicept.pl;

  • podmiotom stosującym w Platformie pliki cookies;

  • dostawcom usług prawnych (w szczególności kancelarie prawne i firmy windykacyjne) oraz usług  audytorskich, doradczych i księgowych;

  • podmiotom, które mają lub mogą uzyskać dostęp do tych danych na podstawie przepisów prawa (przetwarzanie tych danych leży w ich ustawowej kompetencji) np. ZUS, NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta itp.

  • innym podmiotom, którym Medicept powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.

 • Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Medicept wynika z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań Użytkownika w Platformie.

 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione, przez Medicept jeśli będzie to konieczne z uwagi na ochronę praw lub bezpieczeństwa Medicept, innych Użytkowników lub osób trzecich – w ramach  wykonania przepisów prawa.

 • Przekazywanie danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Zebrane dane osobowe przechowywane i przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z tym zastrzeżeniem, że informacje uzyskane za pomocą plików Cookies mogą być zapisywane poza terenem EOG, a w  wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać przekazany poza teren EOG i tam skrócony. Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty takie mogą znajdować się  w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W powyższym wypadku Medicept zapewni odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu „Privacy Shield” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 • Dobrowolność podania danych osobowych

 • Podanie przez Użytkownika danych osobowych w Platformie jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że ich podanie jest niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności Platformy, w tym do zawarcia i wykonania Umowy o Usługę Konsultacji Telemedycznej.

 • Zakres danych wymaganych do zawarcia Umowy o Usługę Konsultacji Telemedycznej jest wskazany w Platformie, w Formularzach lub w sposób ogólny Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych jest brak możliwości zawarcia wyżej wskazanej umowy.  

 • Profilowanie Danych Osobowych

Dane osobowe wprowadzane do Formularzy nie będą profilowane. Dane osobowe zebrane za pomocą plików Cookies, za zgodą Użytkownika, mogą być przetwarzane w celu prezentowania, tworzenia, przyznania i realizacji Użytkownikowi reklam, ofert lub promocji dotyczących produktów lub usług Medicept, w sposób dopasowany do preferencji Użytkownika w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, co może wywołać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Użytkownika. Taka operacja jest profilowaniem Danych Osobowych.

 • Prawa Użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – realizacja i zakres tychże praw określona jest w przepisach RODO. Żądania realizacji praw można zgłosić za pomocą danych kontaktowych Administratora (powyżej).

  • Prawo do dostępu i sprostowania

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji: jakie dane osobowe są przetwarzane przez Medicept, z jakiego źródła pochodzą, w jakich celach są wykorzystywane oraz informacji o tożsamości osób/podmiotów, którym dane zostały przekazane. Użytkownik ma także prawo do zmiany treści swoich danych osobowych  - sprostowania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych.

  • Prawo do wycofania zgody

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej Medicept zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Pamiętaj jednak, że zdecydowanej większości przypadków Medicept nie przetwarza danych Użytkownika na podstawie zgody (patrz część III Polityki Prywatności). Jeżeli w konkretnym przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie jego zgoda, zostanie on o tym poinformowany podczas pozyskiwania tych danych.

  • Prawo do ograniczenia danych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 18 RODO, w tym w szczególności, Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownik. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

  • Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  • Prawo do usunięcia danych

Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, w tym w szczególności, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania, bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo dane osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego obowiązującego na terytorium UE lub Rzeczpospolitej Polskiej.

Pamiętaj jednak, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna przechowywana jest przez podmiot leczniczy przez okres 20 lat od ostatniej wizyty. Z tego powodu prawo Użytkownika do usunięcia danych może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

  • Prawo do przenoszenia danych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Medicept i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Użytkownik może także zwrócić się do Medicept o przekazanie danych bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.

  • Prawo do wniesienia skargi

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane kontaktowe do Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

 • Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane Osobowe dotyczące zdrowia Użytkownika, które są częścią dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez Medicept przez 20 lat od ostatniej wizyty (art.. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 • Inne Dane Osobowe Użytkowników mogą być przechowywane przez Medicept:

  • względów bezpieczeństwa prawnego Medicept, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy albo wykonaniem Umowy o Usługę Konsultacji Telemedycznej;

  • przez okres wynikający z regulacji księgowych i podatkowych, które zobowiązują Medicept do przechowywania dokumentacji księgowej

– w zależności od tego, który z tych dwóch okresów (a albo b) jest dłuższy.

 • Dane Osobowe związane z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, mogą być przechowywane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

 

 • Pliki „Cookies”

 • Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z Platformy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca z Platformy).

 • Medicept w zakresie swojej działalności marketingowej korzysta z Google Analytics, Google Ads, które to podmioty korzystają z plików cookies. Usługa Google Analytics i Google AdWords dostarczana jest przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 • Stosowana przez Google Analytics technologia plików cookies zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Platformę, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają z Platformy, niezależnie czy pozostają jej Użytkownikami.

 • Google Analytics, wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania z Platformy.

 • Google AdWords pozwala korzystającemu z niej podmiotowi prezentować swoją ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz witryn, będących częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone słowa w wyszukiwarce Google może zostać wyświetlona strona www.medicept.pl lub informacja o usługach Medicept sprzężona z przypisanym przez nas hasłem.

 • W ramach Google AdWords Medicept analizuje skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu w treść ​​ opublikowaną za pomocą Google AdWords na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.

 • Medicept może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Platformę w następujących celach:

  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy;

  • dostosowywania zawartości strony Platformy do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z stron Platformy;

  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Platformy.

 • Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania z Platformy adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

 • Przeglądarki internetowe oraz urządzenia dostępne na rynku domyślnie akceptują zapisywanie plików Cookies. Możliwe jest określenie warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Platformy.

 • W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jego preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Możliwe jest ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics oraz Google AdWords z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 • Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 • W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt X Polityki. Zebrane pliki cookies Dane Osobowe dotyczące osoby niebędącej Użytkownikiem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Medicept może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Medicept do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca Platformę, miała wobec Medicept jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Medicept lub ochrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 • Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników

Medicept stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Medicept odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 • Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych Platformy albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, Medicept opublikuje na Platformie nową treść polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą.