INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA

Medicept, jako podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych, ma obowiązek przestrzegać Twoich praw. Jednym z nich, jest prawo do bycia poinformowanym o Twoich prawach, dlatego oddajemy w Twoje ręce niniejszą informację.

Wiedz, że:

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

• W razie zawinionego naruszenia Twoich praw sąd może przyznać Ci odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
• W razie zawinionego naruszenia Twojego prawa do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
• Pierwszego z przepisów nie stosuje się jednak do zawinionego naruszenia Twojego prawa do:
◦ przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
◦ informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
◦ dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia;
◦ zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
Prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i zasięgania opinii
• Masz prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
• Masz prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
• Masz prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
◦ lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
◦ pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
• Jednakże wiedz, że lekarz (pielęgniarka) może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że Twoje żądanie, jest bezzasadne.

Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych

• Masz do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
• W przypadku porodu masz prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych

• Masz prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Prawo do informacji o Twoim zdrowiu

• Masz prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
• Masz prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
• Ty lub Twój ustawowy przedstawiciel macie prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o Twoim stanie zdrowia innym osobom.
• Masz prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała Ci informacji, o Twoim stanie zdrowia.
• Po uzyskaniu informacji, o Twoim stanie zdrowia, masz prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
• W sytuacji wyjątkowej, jeżeli Twoje rokowania są niepomyślne, lekarz może ograniczyć informacje o Twoim stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym Twoje dobro. Musi on jednak poinformować o tym Twojego przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną przez Ciebie upoważnioną, a na Twoje żądanie, musi jednak udzielić Ci informacji w pełnym zakresie.

Prawo do informacji o odstąpieniu od leczenia

• Jeżeli lekarz zamierza odstąpić lub nie podjąć się Twojego leczenia (z wyłączeniem sytuacji, w której takie działanie mogłoby nieść niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłok) Ty, Twój przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny macie prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Prawo do informacji o Twoich prawach

• Masz prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach

Prawo do informacji o świadczeniach zdrowotnych

• Masz prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający Tobie świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
Prawo zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
• Ty, Twój przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny macie prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

Prawo do tajemnicy

• Masz prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
• Jednakże prawo to może być ograniczone gdy
◦ tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
◦ zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Twojego lub innych osób;
◦ Ty lub jego przedstawiciel ustawowy wyrażacie zgodę na ujawnienie tajemnicy;
◦ zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Tobie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
◦ do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ustawy o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta
◦ Po Twojej śmierci jeżeli zgodę wyrazi osoba Ci bliska, chyba że, za życia wyrazisz ku temu sprzeciw albo zrobi to inna osoba Ci bliska

Prawo do udzielania zgody na leczenie

• Masz prawo do wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie Tobie innych świadczeń zdrowotnych.
• W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla Ciebie, zgoda/odmowa musi mieć formę pisemną.
• Przed wyrażeniem zgody/odmowy, masz prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia.
Prawo do poszanowania intymności i godności
• Masz prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych.
• Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
• Masz prawo do leczenia bólu
• Możesz zażądać, aby przy udzielaniu Tobie świadczeń zdrowotnych była obecna osoba bliska, jednak lekarz może Ci tego odmówić w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na Twoje bezpieczeństwo zdrowotne

Prawo do dokumentacji medycznej

• Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Tobie świadczeń zdrowotnych

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

• Ty lub Twój przedstawiciel ustawowy możecie wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z przepisów prawa.
• Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta i wymaga on uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa z którego wynikają prawa lub obowiązki.

Ograniczenie praw pacjenta

• Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie przez Ciebie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

Rzecznik Praw Pacjenta

• Na straży przestrzegania i egzekwowania Twoich praw stoi Rzecznik Praw Pacjenta, którego siedziba mieści się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie.
• Dane kontaktowe:
◦ Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
◦ Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
• Odwiedź stronę https://www.gov.pl/web/rpp/ aby dowiedzieć się więcej o Rzeczniku Praw Pacjenta