CENNIK MEDICEPT

  • Cennik usług

Usługi świadczone przez Medicept są odpłatne a ich koszt jest w ​​ całości ponoszony przez Pacjenta (nie są to świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub na podstawie innych obowiązujących przepisów). Opłaty za aktualnie dostępne usługi są przedstawione w Tabeli Opłat nr. 1

Tabela Opłat nr 1

Usługa

Opłata

Usługi Konsultacji Telemedycznej (ilość 1)

49,00 zł

 

 

  • Cennik opłat pobieranych przez Medicept za udostępnianie dokumentacji medycznej

Na podstawie art. 28 ustawy - ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2020 poz. 849) Medicept pobiera opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Informacja o sposobach i warunkach udostępniania dokumentacji medycznej znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym podmiotu leczniczego Medicept znajdującego się tutaj.

Medicept nie pobiera opłat w przypadku udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w dany sposób

  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

  • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych

W pozostałych przypadkach, pobierana jest opłata w Tabeli opłat nr 2:

Tabela Opłat nr 2:

Forma

Maksymalna opłata

Kserokopia lub wydruk

(1 strona)

0,36 zł

Wyciąg lub odpis

(1 strona)

10,39 zł

Środki komunikacji elektronicznej

0,00 zł

Informatyczny nośnik danych

2,07 zł